Terms and Conditions

Oświadczenia prawne

 

Warunki korzystania z tej witryny
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnych obszarów naszej witryny internetowej (www.laplink.com i wszystkich powiązanych stron i serwerów obsługiwanych przez Laplink Software Inc.), obowiązują warunki określone poniżej, a także warunki naszego Dopuszczalnego Użyj Polityki i naszej Polityki prywatności Witryny. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny sieci Web ani korzystać z niej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, zamieszczając nowe warunki na tej stronie.

 

Zezwolenie na korzystanie z tej witryny sieci Web
Wiele części tej witryny jest dostępnych do publicznego przeglądania i używania. Musisz zarejestrować się lub zawrzeć osobną umowę z Laplink Software Inc., aby uzyskać dostęp do innych części tej witryny. Zgodnie z warunkami określonymi na tej stronie, naszą Polityką dopuszczalnego użytkowania i naszą Polityką prywatności oraz warunkami każdej licencji lub innej umowy, w ramach której korzystasz z naszych produktów lub usług, Laplink Software Inc. udziela Ci pozwolenia wykonaj następujące czynności: (i) obejrzyj i wykorzystaj w zamierzonych celach te fragmenty tej witryny sieci Web, do których przyznaliśmy Ci dostęp; (ii) wykonać jedną kompletną, niezmienioną kopię elektroniczną i / lub jedną pełną, niezmienną papierową kopię dowolnej strony w tej witrynie internetowej, do której udzieliliśmy Ci dostępu, pod warunkiem, że zachowujesz wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i innych zastrzeżeniach praw własności i że używasz wyłącznie do osobistych lub wewnętrznych celów biznesowych i nie rozprowadza ani nie publikuje go ponownie; (iii) uzyskać nasze produkty i zarejestrować się w naszych usługach, z zastrzeżeniem uiszczenia wszelkich stosownych opłat i zgody na warunki każdej umowy licencyjnej lub innej umowy związanej z tymi produktami i usługami; oraz (iv) używać list kontaktów i linków do wiadomości e-mail, do których masz dostęp, aby współdziałać z Laplink Software Inc. w sposób, który nie narusza naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Jakiekolwiek inne użycie tej witryny lub jej zawartości jest zabronione bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Laplink Software Inc.

 

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności
Ta strona internetowa zawiera tekst, dane, oprogramowanie, zdjęcia, grafikę, wideo, muzykę, dźwięki oraz inne informacje i materiały, które są chronione prawem krajowym, krajowym i międzynarodowym w zakresie praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności. O ile nie wskazano inaczej, cała ta zawartość jest własnością firmy Laplink Software Inc. i / lub jej licencjodawców lub podmiotów stowarzyszonych, a Laplink Software Inc. oraz jej licencjodawcy i podmioty stowarzyszone zastrzegają sobie wszelkie prawa w odniesieniu do zawartości tej witryny sieci Web, w tym, bez ograniczeń , wszelkie prawa do kopiowania, wyświetlania, rozpowszechniania, przesyłania, modyfikowania, usuwania i tworzenia jego pochodnych dzieł.

 

Prawa autorskie © Laplink Software Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Laplink, logo Laplink, Connect Your World, Laplink Concierge, kontroler Laplink, Laplink Everywhere, Laplink FTP, Laplink Gold, Laplink V, FileMover, FileSender, Free Transfer Assistance, PCmover, PCsync, PDAsync, Secure VNC, ShareDirect, SmartXchange, Switch&Sync, i SpeedSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Laplink Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Inne znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm i logo pojawiające się na tej stronie internetowej są własnością ich właścicieli. Przed kopiowaniem lub używaniem ich znaków towarowych, nazw produktów, nazw firm lub logo musisz uzyskać zgodę tych właścicieli. SpeedSync jest objęty patentem US nr 5 446 888 i innymi dokumentami.

 

Łączenie, kadrowanie i tagi meta
Mogą Państwo tworzyć linki referencyjne do dowolnej publicznie dostępnej strony w tej witrynie internetowej, która nie jest chroniona hasłem, z zastrzeżeniem przeglądu i wypowiedzenia przez nas w dowolnym momencie iz dowolnego powodu. Należy pamiętać, że nieustannie aktualizujemy i poprawiamy naszą witrynę internetową. Nie możemy zagwarantować, że każda strona, na którą możesz podać link, pozostanie dostępna lub jego zawartość pozostanie niezmieniona.

 

Użytkownik nie może łączyć się z naszą witryną internetową w żaden sposób, który mógłby skłonić innych do uznania, że nasza strona internetowa lub dowolna jej zawartość została stworzona lub jest obsługiwana lub oferowana przez użytkownika lub dowolną stronę inną niż Laplink Software Inc. O ile nie zawarłeś umowy osobna pisemna umowa z nami zezwalająca na to, nie możesz tworzyć ani w żaden inny sposób wyświetlać żadnej części naszej witryny sieci Web ani żadnej z jej zawartości, ani też nie możesz umieszczać w witrynie internetowej tekstu lub innej treści, która stwierdza lub sugeruje, że istnieje wszelkie powiązania między tobą a Laplink Software Inc.

 

Użytkownik nie może używać żadnych nazw handlowych Laplace Software Inc., znaków towarowych ani żadnej treści tekstowej naszej witryny internetowej jako metatagów w swojej witrynie internetowej, chyba że udzieliliśmy Ci licencji wyraźnie zezwalającej na to.

 

Komunikacja i zgłoszenia za pośrednictwem tej witryny
Za każdym razem, gdy komunikujesz się z Laplink Software Inc. lub innymi osobami za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym z linkami do wiadomości e-mail, twoja komunikacja nie jest poufna. Laplink Software Inc. może swobodnie wykorzystywać wszystkie zgłoszenia, pomysły i opinie zawarte w komunikatach w sposób zgodny z naszą Polityką prywatności, w tym między innymi włączania swoich sugestii do naszej oferty produktów i usług bez żadnych finansowych lub innych obowiązek wobec ciebie.

 

Konto, bezpieczeństwo i hasło
Jeśli którykolwiek z produktów lub usług dostępnych dla ciebie w tej witrynie wymaga otwarcia konta, musisz zakończyć proces rejestracji, podając nam aktualne, kompletne i dokładne informacje, zgodnie z odpowiednimi formularzami rejestracyjnymi. Możesz zostać poproszony o wybranie nazwy użytkownika i / lub hasła. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponadto ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić Laplink Software Inc. o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa. Laplink Software Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, z Twoją wiedzą lub bez niej. Jednakże możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez Laplink Software Inc. lub inną stronę z powodu kogoś, kto używa twojego konta lub hasła. Nie możesz korzystać z konta innej osoby w dowolnym czasie, bez zgody właściciela konta.

 

Oświadczenia i opinie stron trzecich
Laplink Software Inc. nie ponosi odpowiedzialności za opinie, porady lub oświadczenia osób trzecich, które mogą być zawarte na naszej stronie internetowej.

 

Brak gwarancji
TA STRONA INTERNETOWA I JEGO ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE Tobie W STANIE “W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I “W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. OPROGRAMOWANIE LAPLINK INC. I JEJ DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, KONTROLOWANYCH LUB KONTROLOWANYCH PODMIOTÓW, PARTNERÓW BIZNESOWYCH, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW TREŚCI OSÓB TRZECICH, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW (ZBIORCZO, “STOWARZYSZYCH”), NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYTUŁU O TYM STRONA INTERNETOWA LUB JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ ZASTRZEGAJĄ WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE TEJ STRONY INTERNETOWEJ I JEJ ZAWARTOŚCI, JEŚLI JAWNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM W SPOSÓB PRZYKŁADOWY I NIE OGRANICZAJĄ, GWARANCJI POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚĆ LUB DOSTĘPNOŚĆ LUB JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ (Z WYJĄTKIEM MOŻLIWOŚCI ZAWARTYCH W DOWOLNEJ LICENCJI LUB INNEJ UMOWIE ZWIĄZANEJ Z TYMI PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI).

 

Ograniczenie odpowiedzialności
Z WYJĄTKIEM MOŻE BYĆ DOSTARCZANY W ODDZIELNEJ LICENCIE PISEMNEJ LUB INNEJ UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OPROGRAMOWANIEM LAPLINK INC. W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LAPLINK INC. PRODUKTY LUB USŁUGI, ANI TEŻ OPROGRAMOWANIE LAPLINK INC. ANI ŻADEN JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, PUNKTOWE UBOCZNE, SPECJALNE, WTÓRNE LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKŁE Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG DYSTRYBUROWANYCH LUB DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ, JAKO WYNIK BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, UTRATY DANYCH, USZKODZEŃ , WIRUSY, PRZERWY LUB OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU, LUB JAKIKOLWIEK INNYM PRZYCZYNIE. NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJE BEZ WZGLĘDU NA TEORIE PRAWNE, W RAMACH KTÓREGO ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA ORAZ NAWET JEŚLI LAPLINK OPROGRAMOWANIE INC. I / LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI STRAT LUB SZKÓD DOMNIEMANYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZNISZCZONE.

 

W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OPROGRAMOWANIA FIRMY INC. ORAZ JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ PRZEKRACZAJĄ DOLNĄ BEZPOŚREDNIE SZKODY FAKTYCZNIE PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB $10 USD.

 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. JEŚLI JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI POWYŻEJ JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA FIRMY LAPLINK INC. ORAZ JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH BĘDĄ OGRANICZONE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

 

Ograniczenia eksportu i importu
Ta strona internetowa jest kontrolowana i obsługiwana przez Laplink Software Inc. z jej biur w Stanach Zjednoczonych. Laplink Software Inc. nie gwarantuje, że produkty, usługi i inne materiały dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych krajach, a dostęp do nich z krajów, w których ich zawartość lub użycie jest nielegalne, jest zabroniony.

 

Różne warunki
Zasady i warunki zawarte na tej stronie mają ogólne zastosowanie do Twojego dostępu i korzystania z tej strony internetowej oraz naszych produktów i usług. Niektóre z tych warunków mogą zostać zmienione lub zastąpione wyraźnie określonymi wskazówkami prawnymi znajdującymi się na innych stronach tej witryny internetowej lub na warunkach licencji lub innych umów, na mocy których uzyskujesz nasze produkty lub usługi. Szczególne postanowienie każdej z tych powiadomień, licencji lub umów odnoszące się do tego samego przedmiotu, co przepis na tej stronie, zastępuje przepis na tej stronie.

 

Żadne opóźnienie lub brak podjęcia jakiegokolwiek działania lub wykonania jakiegokolwiek prawa, które Laplink Software Inc. może podjąć lub wykonywać zgodnie z niniejszymi warunkami lub obowiązującym prawem, będzie stanowić zrzeczenie się tego działania lub prawa przez Laplink Software Inc.