Terms and Conditions

Juridische verklaringen

 

Algemene voorwaarden voor gebruik van deze website
Bedankt voor het bezoeken van onze website. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van delen van onze website (www.laplink.com en alle gerelateerde sites en servers die worden beheerd door Laplink Software Inc.), bent u gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden en aan de voorwaarden van onze Aanvaardbare voorwaarden. Gebruik het beleid en het privacybeleid van onze website. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, mag u deze website niet openen of gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze bepalingen en voorwaarden op elk moment te wijzigen door nieuwe bepalingen en voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

 

Toestemming voor gebruik van deze website
Veel delen van deze website zijn beschikbaar voor openbaar gebruik en gebruik. U moet zich registreren of een afzonderlijke overeenkomst aangaan met Laplink Software Inc. om toegang te krijgen tot andere delen van deze website. Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden op deze pagina, ons beleid voor acceptabel gebruik en onze privacyverklaring, en de bepalingen en voorwaarden van elke licentie of andere overeenkomst op grond waarvan u onze producten of diensten gebruikt, verleent Laplink Software Inc. u toestemming om doe het volgende: (i) bekijk en gebruik voor bedoelde doeleinden die gedeelten van deze website waartoe wij u toegang hebben verleend; (ii) maak een compleet, ongewijzigd elektronisch exemplaar en / of een compleet, ongewijzigd, papieren exemplaar van elke pagina op deze website waartoe wij u toegang hebben verleend, op voorwaarde dat u alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsrechten behoudt en die u gebruikt het uitsluitend voor persoonlijke of interne zakelijke doeleinden en niet distribueren of opnieuw publiceren; (iii) onze producten te verkrijgen en aan te melden voor onze services, onder voorbehoud van betaling van alle toepasselijke kosten en instemming met de bepalingen en voorwaarden van elke licentieovereenkomst of andere overeenkomst in verband met die producten en diensten; en (iv) gebruik contactlijsten en e-mailkoppelingen waartoe u toegang hebt gekregen om met Laplink Software Inc. te communiceren op manieren die ons Beleid voor acceptabel gebruik niet schenden. Elk ander gebruik van deze website of de inhoud ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laplink Software Inc.

 

Auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten
Deze website bevat tekst, gegevens, software, foto’s, grafische afbeeldingen, video’s, muziek, geluiden en andere informatie en materiaal dat wordt beschermd door nationale, nationale en internationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, is al deze inhoud eigendom van Laplink Software Inc., en / of zijn licentiegevers of gelieerde bedrijven, en Laplink Software Inc. en zijn licentiegevers en gelieerde ondernemingen behouden alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot , alle rechten op het kopiëren, weergeven, distribueren, verzenden, wijzigen, verwijderen en maken van afgeleide werken ervan.

 

Auteursrecht © Laplink Software Inc. Alle rechten voorbehouden. Laplink, het Laplink-logo, Connect Your World, Laplink-conciërge, Laplink-controller, Laplink Everywhere, Laplink FTP, Laplink Gold, Laplink V, FileMover, FileSender, Free Transfer Assistance, PCmover, PCsync, PDAsync, Secure VNC, ShareDirect, SmartXchange, Switch&Sync, en SpeedSync zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Laplink Software, Inc. in de Verenigde Staten en / of andere landen. Andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s die op deze website verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. U moet toestemming vragen aan die eigenaren voordat u hun handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen of logo’s kopieert of gebruikt. SpeedSync wordt gedekt door het Amerikaanse octrooi nr. 5.446.888 en andere deponeringen.

 

Koppelings-, framing- en metatags
U mag op elk van de publiekelijk toegankelijke pagina’s op deze website verwijzingskoppelingen maken die niet met een wachtwoord zijn beveiligd, die op elk moment en om welke reden dan ook kunnen worden herzien en beëindigd. Houd er rekening mee dat we onze website voortdurend updaten en herzien. We kunnen niet garanderen dat elke pagina waarnaar u een link kunt plaatsen, beschikbaar blijft of dat de inhoud ongewijzigd blijft.

 

U mag op geen enkele manier naar onze website linken die ertoe kan leiden dat onze website of een deel ervan is gemaakt of wordt beheerd of aangeboden door u of een andere partij dan Laplink Software Inc. Tenzij u een een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons die u toestaat dit te doen, u mag geen enkel deel van onze website of de inhoud ervan framen of anderszins weergeven, noch mag u tekst of andere inhoud op uw website plaatsen die aangeeft of impliceert dat er elke associatie tussen u en Laplink Software Inc.

 

U mag de handelsnamen, handelsmerken of de tekstuele inhoud van Laplink Software Inc. op onze website niet gebruiken als metatags op uw eigen website, tenzij we u een licentie hebben verleend die u uitdrukkelijk toestaat dit te doen.

 

Communicatie en inzendingen via deze website
Telkens wanneer u communiceert met Laplink Software Inc. of anderen die deze website gebruiken, inclusief de e-maillinks, zijn uw berichten niet-vertrouwelijk. Laplink Software Inc. is vrij om alle inzendingen, ideeën en feedback in uw communicatie te gebruiken op elke manier die consistent is met onze Privacyverklaring, inclusief, maar niet beperkt tot, het opnemen van uw suggesties in ons product- en dienstenaanbod zonder financiële of andere verplichting voor jou.

 

Account, beveiliging en wachtwoord
Als voor een van de producten of services die u op deze website ter beschikking staan, u een account moet openen, moet u het registratieproces voltooien door ons actuele, volledige en juiste informatie te verstrekken zoals gevraagd door het toepasselijke registratieformulier. Mogelijk wordt u gevraagd om een ​​gebruikersnaam en / of wachtwoord te kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om Laplink Software Inc. onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Laplink Software Inc. is niet aansprakelijk voor enige schade die u mogelijk lijdt als een ander uw wachtwoord of account gebruikt, met of zonder uw medeweten. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die door Laplink Software Inc. of een andere partij zijn veroorzaakt doordat iemand anders uw account of wachtwoord heeft gebruikt. U mag de account van iemand anders nooit gebruiken zonder de toestemming van de accounthouder.

 

Verklaringen en adviezen van derden
Laplink Software Inc. is niet verantwoordelijk voor eventuele meningen, adviezen of verklaringen van derden die op onze website staan.

 

Geen garanties
DEZE WEBSITE EN DE INHOUD WORDEN AAN U GELEVERD OP “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. LAPLINK SOFTWARE INC. EN HAAR DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, GECONTROLEERDE OF BEHEERSENDE ENTITEITEN, ZAKELIJKE PARTNERS, AGENTEN, CONTRACTANTEN VAN DERDEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS (COLLECTIEF, ‘PARTNERS’), GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIES OVER DIT WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN EN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN, AL DAN NIET UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF STATUTAIR, MET INBEGRIP VAN, VOORBEELD EN NIET BEPERKING, GARANTIES VAN VERVOERBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ACCURATE OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD, OF DE BESCHIKBAARHEID OF KWALITEIT VAN ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN BESCHIKBAAR VIA DEZE WEBSITE (MET UITZONDERING VAN ZOALS BEPAALD IN ENIGE LICENTIE OF ANDERE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DIE PRODUCTEN OF DIENSTEN).

 

Beperking van aansprakelijkheid
BEHALVE ZOALS KUNNEN WORDEN GELEVERD IN EEN AFZONDERLIJKE SCHRIFTELIJKE LICENTIE OF ANDERE OVEREENKOMST TUSSEN U EN LAPLINK SOFTWARE INC. BEHOEFTEN AAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN LAPLINK SOFTWARE INC., NOCH LAPLINK SOFTWARE INC. NOCH ENIGE VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZULLEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIVE , INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE VERLIEZEN OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN VERSPREID OF GELEVERD VIA DEZE WEBSITE, HETZIJ ALS HET GEVOLG VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, VERLIES VAN GEGEVENS, DEFECTEN , VIRUSSEN, ONDERBREKINGEN OF VERTRAGINGEN IN WERKING OF TRANSMISSIE, OF ENIGE ANDERE OORZAAK. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, ONGEACHT DE JURIDISCHE THEORIËN WAARVOOR ZELFSTANDIGING IS GEWAARBORGD EN ZELFS ALS LAPLINK SOFTWARE INC. EN / OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET VERLIES OF DE SCHADE DIE ZELFSTANDIG IS GELEDEN.

 

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LAPLINK SOFTWARE INC. EN ZIJN FILIALEN MET BETREKKING TOT ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE DE LAGE DIRECTE SCHADE DIE WERKELIJK DOOR U OF US $ 10 IS VEROORZAAKT OVERSCHRIJDEN.

 

SOMMIGE JURISDICTIES BEPERKEN DE UITSLUITING VAN SCHADE OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. INDIEN ENIG DEEL VAN DE HIERBOVEN BESCHREVEN UITSLUITINGEN VAN SCHADE OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ONVERMIJDELIJK IS OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN DE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN LAPLINK SOFTWARE INC. EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN WORDEN BEPERKT TOT DE MAXIMAAL MATE TOEGELATEN DOOR DE WET.

 

Beperkingen exporteren en importeren
Deze website wordt beheerd en beheerd door Laplink Software Inc. vanuit haar kantoren in de Verenigde Staten. Laplink Software Inc. verklaart niet dat de producten, diensten en andere materialen die beschikbaar zijn via deze website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen en toegang daartoe vanuit landen waar de inhoud of het gebruik ervan illegaal is, is verboden.

 

Diverse Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden op deze pagina zijn algemeen van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze website en onze producten en diensten. Sommige van deze bepalingen en voorwaarden kunnen worden gewijzigd of vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen op andere pagina’s van deze website of door de bepalingen en voorwaarden van de licenties of andere overeenkomsten op grond waarvan u onze producten of diensten verkrijgt. Een specifieke bepaling in een van deze kennisgevingen, licenties of overeenkomsten die hetzelfde onderwerp behandelt als een bepaling op deze pagina heeft voorrang op de bepaling op deze pagina.

 

Geen vertraging of nalaten om enige actie te ondernemen of enig recht uit te oefenen dat Laplink Software Inc. op grond van deze algemene voorwaarden of toepasselijke wetgeving kan nemen of uitoefenen, vormt een verklaring van afstand van die actie of recht door Laplink Software Inc.